Algemene Gebruikersvoorwaarden YourGift Cards B.V. per 8 oktober 2019

Voor de YourGift Cadeaukaart (Gifts & More) en de digitale YourGift Cadeaukaart (Gifts & More)

YourGift Cards B.V.

YourGift Cards B.V. (YGC) is gevestigd aan de Herengracht 201, 1016 BE in Amsterdam en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33229197. BTW nummer is NL8008.88.078.B01 en bereikbaar onder nummer 085-27 34 720 op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur of via klantenservice@yourgift.com (www.yourgift.nl).

YGC is aangesloten bij Intersolve Payments B.V. (Intersolve) als uitgever van elektronisch geld. Intersolve is gevestigd aan de Fonteinkruid 4, 3931 WC Woudenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32159718 (www.intersolve.eu). Intersolve heeft een vergunning als elektronisch geldinstelling en staat daarmee onder direct toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG).

 

YGC is aangesloten bij de Branche Vereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL).

 

Definities

“YGC”                                                       De besloten vennootschap YourGift Cards B.V., distributeur van Giftcards;

“Intersolve”                                             De besloten vennootschap Intersolve Payments B.V., uitgever van elektronisch geld;

“Giftcard /Cadeaukaart”                      De YourGift Gifts&More Cadeaukaart met een door de koper van de cadeaukaart zelf te bepalen open waarde                                                                            (minimaal € 10,– en maximaal € 150,–);

“Houder”                                                 Degene die in het bezit is van een Giftcard;

“Uitgiftepunt”                                         Een uitgiftepunt is een verkooppunt van YGC.

 

 1. YGC is distributeur van elektronisch geld uitgegeven door Intersolve.
 2. Intersolve maakt gebruik van een stichting derdengelden om de tegoeden onder te brengen. Hierdoor is het saldo op de Giftcard gedurende de looptijd altijd gegarandeerd.
 3. Indien een Giftcard is aangekocht, dus voor een houder van de Giftcard, gelden de Gebruikersvoorwaarden Houders – YourGift Gifts&More Cadeaukaarten van Intersolve. Deze zijn te vinden op www.intersolve.eu.
 4. Een Giftcard blijft eigendom van YGC tot het moment dat het kaartsaldo € 0,00 bedraagt. Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van een Giftcard is voor risico van de houder. Indien de magneetstrip van een Giftcard onbruikbaar is geworden kunnen via internet wel aankopen worden gedaan bij de op www.yourgift.nl vermelde internetpartners. Indien gewenst kan het saldo op de Giftcard worden uitbetaald (zie ook punt 12).
 5. Indien een poging wordt gedaan te frauderen met een Giftcard, daaronder mede te verstaan het proberen te kraken van de internet code, heeft YGC het recht het saldo van die Giftcard op nul te stellen en te blokkeren.
 6. Een Giftcard dient als een betaalmiddel voor goederen/producten en diensten.
 7. Een Giftcard is niet persoonlijk en kan dus worden doorgegeven aan een nieuwe houder. De huidige houder van de Giftcard is verplicht de Gebruiksvoorwaarden op te leggen aan een opvolgend houder.
 8. Houders van een Giftcard met klachten kunnen contact opnemen met de klantenservice van YGC. De contactgegevens staan vermeld op www.yourgift.nl
 9. De Giftcard is uitsluitend een elektronisch betaalmiddel. YGC is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de houder van de Giftcard en de partij bij wie de houder de Giftcard gebruikt als betaalmiddel.
 10. Het (aanvang)saldo op een Giftcard bedraagt maximaal €150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Het saldo en aanvullende informatie m.b.t. aankoopdatum, looptijd en kosten van de Giftcard is te raadplegen via de saldochecker op www.yourgift.nl en strekt behoudens tegenbewijs door middel van de originele kassabon van het uitgiftepunt tot bewijs daarvan. Iedere aanspraak op correctie van het (aanvang)saldo vervalt na een maand na aankoopdatum. Als aankoopdatum geldt de datum op de originele kassabon.
 11. Een Giftcard is onbeperkt als betaalmiddel te gebruiken vanaf het moment van activeren. De Giftcard wordt geactiveerd op het moment van aankoop. Na 49 maanden, gerekend vanaf het moment van activeren, wordt er per jaar een vergoeding ingehouden van € 5,00  voor het in stand houden van het YourGift account en het beschikbaar houden en garanderen van uw kaartsaldo. Deze vergoeding zal direct na 49 maanden jaarlijks van het saldo op de Giftcard worden afgewaardeerd.
 12. YGC biedt de mogelijkheid het (resterende) saldo van de Giftcard tegen een vergoeding voor de daarmee gemoeide kosten uit te betalen op de bankrekening van de houder van de Giftcard. De vergoeding die YGC in rekening brengt bedraagt € 10,00 per uitbetaling van een Giftcard.
 13. De Giftcard kan uit bijzondere veiligheidsoverwegingen worden geblokkeerd. Op verzoek van de houder kan de kaart via de klantenservice worden geheractiveerd.
 14. De te volgen procedures en de actuele vergoedingen voor het aanhouden van het account, her activeren en uitbetalen zijn vermeld op www.yourgift.nl/veel-gestelde-vragen.
 15. De Giftcard heeft aanbiedingen en partneracties. YGC is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst tussen de houder van de Giftcard en de partij die de aanbieding of partneractie aanbiedt.
 16. Op de Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden vervangt de vorige gebruikersvoorwaarden van 29 november 2018.