Algemene Gebruikersvoorwaarden YourGift Cards B.V. per 16 oktober 2018 voor de YourGift Gifts & More Cadeaukaart

YourGift Cards

YourGift Cards B.V. (YGC) is gevestigd aan de Munsterstraat 28, 7418 EV in Deventer en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33229197. BTW nummer is NL8008.88.078.B01 en bereikbaar onder nummer 085-27 34 720 op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur of via klantenservice@yourgift.com (www.yourgift.nl).

YGC is aangesloten bij Intersolve EGI B.V. (Intersolve EGI) als uitgever van elektronisch geld. Intersolve EGI is gevestigd aan de Fonteinkruid 4, 3931 WC Woudenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32159718 (www.intersolve.nl/egibrands). Intersolve EGI heeft een vergunning als elektronisch geldinstelling en staat daarmee onder direct toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG).

YGC is aangesloten bij de Branche Vereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL).

Definities

“YGC”                           De besloten vennootschap YourGift Cards B.V., distributeur van Giftcards;

“Intersolve EGI”         De besloten vennootschap Intersolve EGI B.V., uitgever van elektronisch geld;

“Giftcard”                    Prepaid elektronische cadeaukaart van YourGift met een door de koper van de cadeaukaart zelf te

bepalen open waarde (minimaal € 10,– en maximaal € 150,–);

“Houder”                     Degene die in het bezit is van een Giftcard;

“Uitgiftepunt”            Een uitgiftepunt is een verkooppunt van YGC.

 1. YGC is distributeur van elektronisch geld uitgegeven door Intersolve EGI.
 2. Intersolve EGI maakt gebruik van een stichting derdengelden om de tegoeden onder te brengen. Hierdoor is het saldo op de giftcard/cadeaukaart gedurende de looptijd altijd gegarandeerd.
 3. Deze algemene Gebruikersvoorwaarden voor de YourGift Gifts & More Cadeaukaart zijn van toepassing op de relatie tussen YourGift YGC en de houder van een giftcard/cadeaukaart. Door online bestelling of in ontvangst name bij een uitgiftepunt aanvaardt de houder van een giftcard/cadeaukaart de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd. De laatste versie geldt en kan worden geraadpleegd op www.yourgift.nl/algemene-gebruikersvoorwaarden-gifts-more.
 4. Een giftcard/cadeaukaart blijft eigendom van YGC tot het moment dat het kaartsaldo € 0,00 bedraagt. Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van een giftcard/cadeaukaart is voor risico van de houder. Indien de magneetstrip van een giftcard/cadeaukaart onbruikbaar is geworden kunnen via internet wel aankopen worden gedaan bij de op www.yourgift.nl vermelde internetpartners. Indien gewenst kan het saldo op de giftcard/cadeaukaart worden uitbetaald (zie ook punt 12).
 5. Indien een poging wordt gedaan te frauderen met een giftcard/cadeaukaart, daaronder mede te verstaan het proberen te kraken van de internet code, heeft YGC het recht het saldo van die giftcard/cadeaukaart op nul te stellen en te blokkeren.
 6. Een giftcard/cadeaukaart dient als een betaalmiddel voor goederen/producten en diensten.
 7. Een giftcard/cadeaukaart is niet persoonlijk en kan dus worden doorgegeven aan een nieuwe houder. De huidige houder van de giftcard/cadeaukaart is verplicht de Gebruiksvoorwaarden op te leggen aan een opvolgend houder.
 8. Houders van een giftcard/cadeaukaart met klachten kunnen contact opnemen met de klantenservice van YGC. De contactgegevens staan vermeld op www.yourgift.nl
 9. De giftcard/cadeaukaart is uitsluitend een elektronisch betaalmiddel. YGC is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de houder van de giftcard/cadeaukaart en de partij bij wie de houder de giftcard/cadeaukaart gebruikt als betaalmiddel.
 10. Het (aanvangs)saldo op een giftcard/cadeaukaart bedraagt maximaal €150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Het saldo en aanvullende informatie m.b.t. aankoopdatum, looptijd en kosten van de giftcard/cadeaukaart is te raadplegen via de saldochecker op www.yourgift.nl en strekt behoudens tegenbewijs door middel van de originele kassabon van het uitgiftepunt tot bewijs daarvan. Iedere aanspraak op correctie van het (aanvangs)saldo vervalt na een maand na aankoopdatum. Als aankoopdatum geldt de datum op de originele kassabon.
 11. Een giftcard/cadeaukaart is onbeperkt als betaalmiddel te gebruiken vanaf het moment van activeren. De giftcard/cadeaukaart wordt geactiveerd op het moment van aankoop. Na 49 maanden, gerekend vanaf het moment van activeren, wordt er per jaar een vergoeding ingehouden van € 5,00 voor het in stand houden van het YourGift account en het beschikbaar houden en garanderen van uw kaartsaldo. Deze vergoeding zal direct na 49 maanden jaarlijks van het saldo op de giftcard/cadeaukaart worden afgewaardeerd.
 12. YGC biedt de mogelijkheid het (resterende) saldo van de giftcard/cadeaukaart tegen een vergoeding voor de daarmee gemoeide kosten uit te betalen op de bankrekening van de houder van de giftcard/cadeaukaart. De vergoeding die YGC in rekening brengt bedraagt € 10,00 per uitbetaling van een giftcard/cadeaukaart.
 13. De giftcard/cadeaukaart kan uit bijzondere veiligheidsoverwegingen worden geblokkeerd. Op verzoek van de houder kan de kaart via de klantenservice worden geheractiveerd.
 14. De te volgen procedures en de actuele vergoedingen voor het aanhouden van het account, her activeren en uitbetalen zijn vermeld op www.yourgift.nl/faq.
 15. De giftcard/cadeaukaart heeft aanbiedingen en partneracties. YGC is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst tussen de houder van de giftcard/cadeaukaart en de partij die de aanbieding of partneractie aanbiedt.
 16. Op de Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.