Algemene Acceptatievoorwaarden YourGift Cards B.V. per 13 november 2017

YourGift Cards B.V.

YourGift Cards B.V. (YGC) is gevestigd aan de Munsterstraat 28, 7418 EV in Deventer en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33229197. BTW nummer is NL8008.88.078.B01 en bereikbaar onder nummer 085-27 34 720 op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur of via klantenservice@yourgift.com.

YGC is aangesloten bij de Branche Vereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL).

Artikel 1. Definities

“YGC”                           De besloten vennootschap YourGift Cards B.V., distributeur van Giftcards;
“Intersolve”                De besloten vennootschap Intersolve Payments B.V., uitgever van elektronisch geld;
“EGI”                            Elektronische Geld Instelling (EGI), aanbieder van het financiële product elektronisch geld.
“FEET”                          Stichting Derdengelden FEET, uitbetaler van de verzilveringsvergoedingen.
“Giftcard”                   Prepaid elektronische (YGC) cadeaukaart met een door de koper van de Giftcard zelf te bepalen open waarde (minimaal € 10,– en maximaal € 150,–);
“Overeenkomst”       Een overeenkomst tussen YGC en een derde partij waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn;
“Partner”                     Een derde partij waar YGC een Overeenkomst mee gesloten heeft waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn;
“Transactie”                Aankoop met een Giftcard;
“Betaalterminal”        Apparaat dat de houder van de Giftcard in de gelegenheid stelt met een Giftcard te betalen;

Artikel 2. Acceptatie giftcards

Partner accepteert alle Giftcards van YGC als geldig betaalmiddel.

Artikel 3.Algemene voorwaarden Intersolve Payments B.V.

De Acceptatie Voorwaarden Cadeau kaarten van Intersolve Payments B.V. zijn integraal onderdeel van deze Algemene voorwaarden.  Deze voorwaarden zijn terug te vinden op www.intersolve.nl/egi-brands/yourgift/acceptanten.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. In beginsel geldt de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden en kan geraadpleegd en gedownload worden van

www.intersolve.nl/egi-brands/yourgift/acceptanten.

Artikel 4. Strijdigheid

Indien enig punt in de Algemene Voorwaarden Acceptatie YourGift Cards B.V. strijdig is met de Acceptatie Voorwaarden Cadeau kaarten van Intersolve Payments B.V., prevaleren de bepalingen opgenomen in de Acceptatie Voorwaarden Cadeau kaarten van Intersolve Payments B.V..

Artikel 5. Vergoeding aan YGC

YGC ontvangt over het bedrag dat met een Giftcard bij Partner wordt besteed een verzilveringsvergoeding waarvan de hoogte is bepaald in de Overeenkomst met Partner. Over de gehele verzilveringsvergoeding wordt het geldende BTW tarief berekend.

Artikel 6. Uitbetaling aan Partner

Het bedrag wat bij Partner wordt besteed wordt wekelijks door Stichting Derdengelden FEET uitbetaald met inhouding van de verzilveringsvergoeding van YGC, vermeerderd met het geldende BTW tarief.

Artikel 7. Verplichtingen YGC

YGC draagt, na ondertekening van de Overeenkomst,  zorg voor het geschikt maken van de  Betaalterminals / webshop van Partner voor de herkenning van de Giftcards en de verwerking van de Transacties. De kosten hiervan zijn in beginsel voor rekening van YGC, tenzij Partijen een andere verdeelsleutel overeenkomen. YGC zal aan Partner promotie materiaal en/of digitaal logo leveren en zal op de website www.yourgift.nl  vermelden dat Partner Giftcards accepteert.

Artikel 8. Verplichtingen Partner

Partner verleent alle noodzakelijke medewerking voor het installeren en gereed maken van de Betaalterminals / webshop in het kader van de Overeenkomst. Partner zal de raamsticker en/of het digitale logo op een goed zichtbare plek plakken in de buurt van de (achter) ingang(en) en/of kassa van de winkel, dan wel op de website plaatsen. Partner zal op eerste verzoek van YGC alle informatie en gegevens verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Partner zal de door YGC aangeleverde (achter)raamstickers, promotie materiaal en/of digitaal logo zichtbaar voeren, zodat voldoende duidelijk is dat Partner Giftcards accepteert. Bij gebruik van het gedeponeerde beeldmerk van YourGift Cards is altijd toestemming nodig van YGC.

Artikel 9. Duur en opzegging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals opgenomen in de Overeenkomst en gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tenzij anders overeengekomen. Indien er in de Overeenkomst geen vaste periode is opgenomen wordt de Overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst op ieder gewenst moment, met een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, welke opzegging schriftelijk dient plaats te vinden, te beëindigen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zal YGC de Betaalterminals/webshop van Partner, uiterlijk binnen 1 (één) week na de beëindigingdatum afsluiten voor Transacties met de Giftcards. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, draagt Partner ervoor zorg dat alle (reclame)uitingen waarop staat vermeld dat Partner de Giftcards accepteert, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 14 dagen na einddatum van de Overeenkomst op eigen kosten zijn verwijderd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling

YGC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade daaronder begrepen, die door Partner of door derden mocht worden geleden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YGC. Partner zal YGC vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade die YGC mocht leiden ten gevolge van: a) aanspraken van derden op grond van geleden schade als gevolg van door Partner verstrekte onjuiste informatie; b) aanspraken van derden als gevolg van Partner aan consumenten verstrekte dan wel toegezegde kortingen; c) aanspraken van derden op grond van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11. Klachten

Klachten van consumenten (zijnde de uiteindelijke afnemer/gebruiker van de Giftcards), met betrekking tot het gebruik en/of de inwisselbaarheid van de Giftcards, welke door de Partner worden ontvangen, worden doorgezet naar en afgehandeld door de klantenservice van YGC (klantenservice@yourgift.com). Alle overige klachten worden afgehandeld door de Partij die de klacht veroorzaakt heeft.

Artikel 12. Geheimhouding

Alle informatie en gegevens die tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan partijen kennis nemen uit hoofde van de Overeenkomst zullen door partijen, gedurende én na de beëindiging van de Overeenkomst, vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derde(n) kenbaar te maken, tenzij en voor  zover zij daartoe verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift of een bindende uitspraak van een rechter of een ander overheidsorgaan.

Artikel 13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden Acceptatie YourGift Cards B.V.

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. In beginsel geldt de laatste versie van de Algemene Voorwaarden en kan geraadpleegd en gedownload worden van www.yourgift.nl en kan tevens te allen tijde opgevraagd worden ten kantore van YGC of bij de Kamer van Koophandel. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en zij niet in strijd zijn met Acceptatie Voorwaarden Cadeau kaarten van Intersolve Payments B.V..

Artikel 14. Overige bepalingen

De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst voor zover daar niet geheel of gedeeltelijk door enige bepaling in de Overeenkomst van wordt afgeweken. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart Partner de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en met instemming van YGC worden afgeweken.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forum

Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die op grond of ten gevolge van de Overeenkomst mogelijkerwijze worden gesloten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.