Dé cadeaukaart die je nooit meer vergeet!

Mijn YourGift
Connect with Facebook

Of login met je eigen account:

nog geen account? | wachtwoord vergeten?

Winkelmandje 0
  • Geen producten in je winkelmand.

Saldo check

Saldo checken

Hier kun je altijd kijken hoeveel saldo je hebt. Je kunt het tegoed opslaan in je account.

Vul hieronder de verificatiecode in:

Algemene Voorwaarden Acceptatie

Artikel 1. Definities
“Betaalterminal”: apparaat dat consumenten in de gelegenheid stelt met de giftcard te betalen;
“Giftcard”: prepaid elektronische (YGC) cadeaukaart met een specifiek thema en is verkrijgbaar in vaste waardes van € 10,–, € 20,– en € 50,– of in een door de consument zelf te bepalen open waarde (minimaal € 10,– en maximaal € 150,–).
  
“Overeenkomst”: een overeenkomst tussen YGC en een derde partij waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn;
“Partner”: een derde partij waar YGC een Overeenkomst mee gesloten heeft waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn;
“Transactie”: aankoop van een consument met een Giftcard. “YGC”: de besloten vennootschap YourGift Cards B.V.

 

Artikel 2. Acceptatie giftcards
Partner accepteert de Giftcards van YGC als geldig betaalmiddel. 

 

Artikel 3. Vergoeding
YGC ontvangt over het bedrag dat met een Giftcard bij Partner wordt besteed een betalingsvergoeding en een aanbrengfee waarvan de hoogte is bepaald in de Overeenkomst. Indien de Transactie geschiedt via een webwinkel van Partner, wordt het bedrag van de betalingsvergoeding en de aanbrengfee in beginsel berekend over het gehele Transactiebedrag. Het bedrag wat bij Partner wordt besteed wordt wekelijks uitbetaald met inhouding van de betalingsvergoeding en de aanbrengfee. De betalingsvergoeding is vrijgesteld van omzetbelasting. De aanbrengfee wordt vermeerderd met omzetbelasting.
  

Artikel 4. Verplichtingen
YourGift Cards YGC draagt, na ondertekening van de Overeenkomst,  zorg voor het geschikt maken van de Betaalterminals/webshop van Partner voor de herkenning van de Giftcards en de verwerking van de Transacties. De kosten hiervan zijn in beginsel voor rekening van YGC, tenzij Partijen een andere verdeelsleutel overeenkomen. YGC zal aan Partner promotie materiaal en/of digitaal logo leveren en vermelding op de website www.yourgift.nl waarop is vermeld dat Partner Giftcards accepteert.

 

Artikel 5. Verplichtingen Partner
Partner verleent alle noodzakelijke medewerking voor het installeren en gereed maken van de Betaalterminals/webshop in het kader van de Overeenkomst. Partner zal de raamsticker en/of het digitale logo op een goed zichtbare plek plakken in de buurt van de (achter) ingang(en) en/of kassa van de winkel, dan wel op de website plaatsen. Partner zal op eerste verzoek van YGC alle informatie en gegevens verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Partner zal de door YGC aangeleverde (achter)raamstickers, promotie materiaal en/of digitaal logo zichtbaar voeren, zodat voldoende duidelijk is dat Partner Giftcards accepteert. Bij gebruik van het gedeponeerde beeldmerk van YourGift Cards is altijd toestemming nodig van YGC.

 

Artikel 6. Duur en opzegging
De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals opgenomen in de Overeenkomst en gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tenzij anders overeengekomen. Indien er in de Overeenkomst geen vaste periode is opgenomen wordt de Overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst op ieder gewenst moment, met een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, welke opzegging schriftelijk dient plaats te vinden, te beëindigen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zal YGC de Betaalterminals/webshop van Partner, uiterlijk binnen 1 (één) week na de beëindigingdatum afsluiten voor Transacties met de Giftcards. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, draagt Partner ervoor zorg dat alle
(reclame)uitingen waarop staat vermeld dat Partner de Giftcards accepteert, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 14 dagen na einddatum van de Overeenkomst op eigen kosten zijn verwijderd.

 

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling
YGC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade daaronder begrepen, die door Partner of door derden mocht worden geleden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YGC. Partner zal YGC vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade die YGC mocht leiden ten gevolge van: a) aanspraken van derden op grond van geleden schade als gevolg van door Partner verstrekte onjuiste informatie; b) aanspraken van derden als gevolg van Partner aan consumenten verstrekte dan wel toegezegde kortingen; c) aanspraken van derden op grond van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 8. Klachten
Klachten van consumenten (zijnde de uiteindelijke afnemer/gebruiker van de Giftcards), met betrekking tot het gebruik en/of de inwisselbaarheid van de Giftcards, welke door de Partner worden ontvangen, worden doorgezet naar en afgehandeld door YGC. Alle overige klachten worden afgehandeld door de Partij die de klacht veroorzaakt heeft.

 

Artikel 9. Geheimhouding
Alle informatie en gegevens die tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan partijen kennis nemen uit hoofde van de Overeenkomst zullen door partijen, gedurende én na de beëindiging van de Overeenkomst, vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derde(n) kenbaar te maken, tenzij en voor  zover zij daartoe verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift of een bindende uitspraak van een rechter of een ander overheidsorgaan.

 

Artikel 10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. In beginsel geldt de laatste versie van de Algemene Voorwaarden en kan geraadpleegd en gedownload worden van www.yourgift.com en kan tevens te allen tijde opgevraagd worden ten kantore van YGC. Wijzigingen in en afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

 

Artikel 11. Overige bepalingen
De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst voor zover daar niet geheel of gedeeltelijk door enige bepaling in de Overeenkomst van wordt afgeweken. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart Partner de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en met instemming van YGC worden afgeweken.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en forum
Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die op grond of ten gevolge van de Overeenkomst mogelijkerwijze worden gesloten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

 

 

 

 

 

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×